381

การพัฒนาแบบจำลองการประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายประเภทการประมวลผลรายการกระทบยอดด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยและ
การวิเคราะห์ปัจจัย •[2007]

    นางสาววัชราพร วงศ์สมิง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (810 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  382

การสร้างต้นแบบออนโทโลยีของพืชสมุนไพรไทยี •[2007]

    นางสาวสิริรัตน์ ประกฤติกรชัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (2,009 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  383

การสั่นสะเทือนของเส้นเชือกที่เบาและไม่เป็นเอกรูปโดยที่ปลายเชือกทั้งสองข้างยึดติดอยู่กับที่ •[2007]

    นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง : รองศาสตราจารย์ สุพร รัตนพันธ์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด( 1,540 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  384

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการบริการและ ติดตามงานบริการ •[2007]

    ีนายสันติ ชอบธรรม และ รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (5,521 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  385 การคัดแยกรูปภาพอนาจารโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม •[2007]
    นางสาวฐิติพรรณ สวนกัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด(3,036 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  386 การติดตามภาวะการมีงานทำ ความต้องการ และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร •[2007]
    นางสาวสุนิดา กุฎอินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล : รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ เศรษฐเสถียร
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด ( 3,146 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  387 การออกกำลังกายตอนเช้าก่อนการปฏิบัติงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของบริษัท ไทย จี แอนด์ บี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัดี่ •[2007]
    นางสาวเบญจมาภรณ์ พันธุ์ลิกะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล : ดร.มาลินี อยู่โพธิ์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (2,182 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  388

Impact Modifiers and Laminator on the Damage Properties of Transparent Acrylic Cast Sheet •[2007]

   

Mr.Chakrit Sriprachuabwong and Associate Professor Narumol Kreua-ongarjnukool : Dr. Kitikorn Charmondusit

    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (2,025 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  389

การศึกษาปริมาณธาตุที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กดิบโดยวิธีการออกแบบการทดลอง •[2007]

    ว่าที่ร้อยตรีวีรเทพ เฉลิมสมิทธิ์ชัย และ รองศาสตราจารย์สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด(8,798 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  390 การรับรู้ความเสี่ยงและขวัญในการทำงานกับพฤติกรรมการทำงานของตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 •[2007]
    นางสาวขจงขวัญ ปาละกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด(2,329 K) โปรดเลือก Save Target as